Den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.


Direkte valg innebærer at velgerne stemmer direkte på representanter for valgdistriktet ved å gi sin stemme til en valgliste. Forholdsvalg betyr at representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valgene.

Les mer om den norske valgordningen på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider.