Stemmesteder

De aller fleste som stemmer ved valg i Norge, gjør dette i valglokaler i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen, men det finnes også alternativer for grupper som ikke har denne muligheten.


Retten til å stemme ved valg i Norge er allmenn. For de aller fleste er muligheten til å benytte seg av stemmeretten godt ivaretatt av de flere tusen valglokalene som holder åpent i hele eller deler av den fem uker lange stemmegivningsperioden, men det finnes også alternativer for grupper som ikke har mulighet til å komme seg til et valglokale.

Stemme i valglokaler  

Alle kommuner i Norge skal ha minst ett valglokale åpent i forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen. I forhåndsstemmeperioden kan velgere stemme i samtlige forhåndsstemmelokaler i alle kommunene i hele landet. Disse stemmene blir da sendt til velgerens hjemkommune og talt opp der på valgdagen.

På selve valgdagen må velgeren avgi sin stemme i et valglokale i den kommunen han eller hun er manntallsført.

I forkant av hvert valg er det mulig å søke opp plasseringen til alle landets valglokaler i karttjenesten til valglokaler.no

Andre stemmesteder

Velgere som oppholder seg i utlandet i stemmegivningsperioden, kan benytte seg av muligheten til å stemme ved alle Norges ambassader, konsulater og utenriksstasjoner. I tillegg blir det ved hvert valg oppnevnt en rekke stemmemottakere i utlandet. Listen over hvor velgere kan stemme i utlandet blir publisert på valg.no i god tid før utenlandsstemmegivningen starter 1. juli.

Velgere som ikke har mulighet til å stemme hverken i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmeperioden begynner. Velgere som ønsker å tidligstemme må henvende seg til en kommune og be om å få stemme.

Velgere som oppholder seg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, har mulighet til å brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil kunne fås ved de fleste utenriksstasjoner. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell, og da må velgeren selv ordne nødvendig materiell, det vil si stemmesedler og konvolutter. I forkant av hvert valg blir en veileder for brevstemming gjort tilgjengelig på valg.no

Velgere som bor på institusjoner, som sykehus og eldresenter vil få tilbud om å stemme fra disse institusjonene i løpet av valgperioden. Kommunen informerer om når og hvor velgeren kan stemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Kommunen informerer om søknadsfristen for ambulerende stemmegivning, og når stemmegivningen vil skje.